Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Under arbetsområdet kommer vi lära oss om Vikingatiden.

Mål för elev:

Det här ska du lära dig under tiden vi arbetar med Vikingatiden:

  • Ha kunskaper om hur människor levde under vikingatiden
  • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
  • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
  • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
  • Kunna använda historiska ord och begrepp
  • Känna till vikingarnas tro och religion

Innehåll:

Vi kommer att arbeta med att förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och  se vilka spår som finns från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Genomförande:

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, ibland med film för att tydliggöra och arbeta tillsammans med olika övningar.

Redovisning:

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom

  • Det muntliga deltagandet
  • Gruppdiskussioner
  • Flera mindre förhör på arbetsområdet

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter