Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4B

Vällingbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 januari 2019

Under vårterminen kommer vi i ämnet matematik utgå från boken Matteborgen 4B. Vi kommer att arbeta med tid, addition och subtraktion, geometri, bråk samt multiplikation och division.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematiken. Kunna välja lämplig metod. Du ska utveckla din förmåga att använda matteord (matematikens uttrycksformer) när du arbetar själv och i grupp.

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du:

 • utvecklar kunskaper om ämnet matematik och dess användning i vardagen,
 • utvecklar din förmåga att välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter,
 • ökar tilltron till din egen förmåga att använda matematik,
 • utvecklar din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • blir säkrare på att föra och följa matematiska resonemang,
 • får öva upp din förmåga att använda matematikens uttrycksformer när du samtalar om, argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • delta i diskussionsuppgifter till varje nytt kapitel som en introduktion,
 • vara med på genomgångar kring nya moment i ämnet,
 • arbeta med enskilda uppgifter och gruppuppgifter,
 • arbeta med matematikboken Matteborgen 4B,
 • få lösa uppgifter med hjälp av miniräknare,
 • få använda matematikens korrekta begrepp och matteord i samtalen.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att använda tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • din förtrogenhet med datum och almanackan.
 • din förtrogenhet med klockan.
 • din förmåga att använda termometern.
 • din förmåga att avrunda
 • din förmåga använda addition och subraktion i talområdet 0-10 000
 • din förmåga att använda multiplikation med nollor (10, 100, 1000), samt med större tal.
 • din förmåga använda kort division.
 • din förmåga läsa, skriva och storleksordna bråk.
 • din förståelse av vinklar.
 • din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

 

Hur bedömer jag din förmåga:

 • genom att du deltar i diskussioner och problemlösningssituationer,
 • genom att göra diagnos efter varje kapitel som fokuserar på specifika kursmoment,
 • genom fortlöpande samtal under lektioner,
 • genom inlämningsuppgifter och tester.

Hur du får visa vad du kan:

 • genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och problemlösningar,
 • genom att arbeta i matematikboken, arbetsblad, bingel, diagnoser och tester,

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matteborgen 4B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback