Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Grön flagg Hallonbacken - 2019

Hallonbackens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

se nedan

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

För att vi vill uppmuntra och lära barnen att göra medvetna val som påverkar miljön och deras egna mående positivt. 

 Vi vill ge barnen en förståelse för hur viktig naturen är för oss, att vi är en del av naturen, hur vi påverkar varandra samt att vi är beroende av varandra.  Vi undersöker tillsammans hur val vi människor gör påverkar naturen på ett positivt eller negativt sättt och hur detta i sin tur påverkar människan på ett positivt eller negativt sätt.

 2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Barnen börjar förstår hur kroppen fungerar samt hur den kan påverkas av olika ämnen som den får i sig.

Barnen börjar få förståelse för hur naturen och djuren påverkas av vår livsstil. 

Barnen börjar kunna identifiera t.ex livsmedel och varor som är miljömärkta och förstå vad dessa symboler står för och hur de på ett positivt sätt påverkar miljön. 

 

 3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Vi kommer tillsammans med barnen undersöka hur människor och natur påverkar varandra. Detta kommer vi bl.a göra genom experiment, skapande, studiebesök och diskussioner samt filmvisning. 

Exempel på aktiviteter följer:

Plast och kemikalieinverteringar 

Göra egna leksaker

Jobba med symboler och vad de står för

Förmultningsexperiment

Sopsortering/Återvinning

Miljöråd

Hygienexperiment

Undersöker hur kroppen fungerar

 

 4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska vi få syn på det förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

samtal,intervjuer. observationer samt kvalitetssäkring

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback