Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

VT-19 SVENSKA år 4

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Under vårterminen tränar du på att kommunicera på olika sätt. Du lär dig att använda det svenska språket och att utveckla det du säger och skriver!

Under vårterminen kommer vi att träna och arbeta med:

 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 •  söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

 

Innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv 4-6
  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv 4-6
  Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Sv 4-6
  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv 4-6
  Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv 4-6
  Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv 4-6
  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv 4-6
  Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv 4-6
  Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv 4-6
  Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv 4-6
  Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Sv 4-6
  Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån dina arbetsinsatser under lektionerna, ditt deltagande i textsamtal och de texter du producerar.

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa olika slags texter tyst och högt. Vi lyssnar på högläsning "Mördarens Apa" tillsammans i klassen och samtalar och arbetar med den. Du läser även andra texter inom olika områden t.ex. mattesagor, faktatexter, berättelser. Du läser en egen bok hemma som läxan kommer att kopplas till. Du läser olika läsförståelsetexter och svarar på frågor till texten.

Delta i diskussioner Du deltar aktivt (t.ex. "EPA") i olika textsamtal. Vi kommer att ha boksamtal kring en skönlitterär bok och diskussioner kring ord och begrepp. Vi arbetar med lässtrategierna.

Skriv olika slags texter Du tränar på att skriva olika slags texter. Du deltar i samskrivning, skriver efter modell samt producerar egna texter. Du tränar på att förklara begrepp som tillhör de ämnena vi arbetar med i ämnena. 

Ge omdömen och utveckla texterna Du läser kamraters texter och ger enkel respons. Du utvecklar dina egna texter utifrån den respons du får.

Träna på stavning och grammatik Du tränar regelbundet på hur ord stavas och hur man bygger meningar. 

Arbeta enskilt och i tillsammans med andra Du gör uppgifter på egen hand och tillsammans med andra, tex grupparbeten.

Söka och sammanställa information Du tränar på att hitta fakta som du sedan använder i dina texter. Du använder egna ord när du förklarar ord och begrepp. Vi arbetar ämnesövergripande med SO och NO.

Använda olika digitala medel Du skriver på Chroomebook. Du tränar även på att använda UNIKUM och att skriva i lärloggen.

Känna till några betydelsefulla författare och deras verk Vi läser och diskuterar kända författare.

Känna till något om de nordiska språken och olika dialekter Vi studerar tillsammans "Atlantbib" - faktaböcker skrivna av barn på de olika nordiska språken.

Dokumentation

Dina kunskaper kommer att dokumenteras i Unikum.


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter