Skolbanken Logo
Skolbanken

Stjärngruppen: Veckans bok vt 2019

Förskolan BarnaSinnet, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi vill stimulera barnens utveckling och lärande genom att utgå från barnens egna valda böcker. Bokens innehåll och barnens intresse för innehållet styr vad den pedagogiska verksamheten ska innehålla. Här är det bara fantasin som sätter gränserna för hur många läroplansmål vi kan jobba med.

Syfte

Vi vill att detta arbete ska stimulera barnens utveckling och lärande samtidigt som de själva får inflytande på verksamhetens innehåll. Intresset för böckerna och dess innehåll skapar grunden för vidare planering.

Mål

Målet med arbetet är att utveckla barnens lärande inom flera målområden i ett för dem meningsfullt sammanhang. Följande målområden vill vi arbeta med utifrån barnens valda böcker och intresse:

Barns inflytande: identitet, kultur, intressen, behov och beslutsfattande.

Språk: lyssna, uttrycka, reflektera.

Natur och Miljö: djur och natur.

Matematik och Teknik: färger, former, mönster, räkna, sortera, bygga och konstruera.

Skapande: bild och form, lek, sång, musik, dans och drama

Målkriterier

Vi vet att barnen nått målen när de...

-Lyssnar aktivt på samlingen och på kompisarna

-Vågar tala med och inför andra

-Använder nya ord och begrepp som vi pratat om

-Vågar och kan uttrycka sig genom olika uttrycksformer

Metod

"Veckans bok" är ett spännande arbetssätt då vi låter barnen styra planeringen. Barnen ska få turas om att ta hem en bokpåse, välja en bok hemifrån och ta med till förskolan som vi sedan jobbar med på olika sätt. Vi jobbar med varje bok i ca två veckor så att alla får chans att hänga med i ett lagom tempo. Vi börjar med att läsa boken och titta på bilderna tillsammans. Vi använder även projektorn för att visa bilderna på väggen. Det gör det lättare för barnen att se alla detaljer och följa med i sagan när vi läser. Vi låter bilderna rulla på väggen och barnen får själva sätta ord på vad de ser och vad som händer. Vi lär oss hur en saga är uppbyggd med början, mitten och slut. Vi kanske provar att dramatisera/återberätta/leka sagan tillsammans. Kanske kan vi hitta en sång, ramsa eller passande musik till boken. Vi låter varje bok inspirera oss till nya idéer och aktiviteter och använder oss av olika uttrycksformer för att variera och stimulera barnens lärande och utveckling. 

Material

Bokpåse med en instruktion till barnen och föräldrarna.

Barnens egna valda böcker, biblioteksböcker, internet

Projektor och lärplatta.

Barnens egna idéer och iakttagelser.

Skapandematerial och passande lekmaterial.

Pedagogisk dokumentation

Vi kommer dokumentera vad barnen säger och gör under arbetets gång både på tavlan i hallen, i barnens pärm och på UNIKUM. Våra samtal på samlingarna och barnens böcker kommer styra både innehåll och aktiviteter samtidigt som deras reflektioner blir underlag för vidare planering.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter