Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Ny10 Världen

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Hur ser Sverige ut? Vad är en karta och varför använder vi kartor? Vilka kontinenter, världshav och världsdelar har jorden? Varför flyttar man inom ett land eller mellan länder?

Utgångspunkt

Många av eleverna känner till flera länder och visar intresse för världen. Vi utgår även ifrån att i elevgrupperna finns det flera elever som antingen är födda, flyttat eller har föräldrar som bott i ett annat land än Sverige. Vi fokuserar vidare på frågor som eleverna har om exempelvis kartor, världen, kontinenter, världsdelar, väderstreck och att flytta i och mellan olika länder. 

Konkretisering av målen

Du kommer att få lära dig: 

 • att använda karta och jordglob.
 • namnen på världsdelarna och var de ligger.
 • namn på länder som är viktiga för dig. 
 • de olika väderstrecken.
 • ord som används tillsammans med kartor (plats, läge och gräns).
 • varför människor flyttar mellan länder och vad det kan leda till.
 • hur naturen och miljön påverkar var människor bor.
 • att ta del av information via t.ex. tidningar, internet och filmer.

 

Begrepp: Karta, land, jordglob, världen, kontinent, världshav, världsdel, väderstreck, 

Genomförande 

Du ska få lära dig detta genom: 

 • gemensamma diskussioner i klassrummet. 
 • arbetshäfte om världen.
 • att använda kartor. 
 • att läsa tidningar och titta på filmer. 

Eleverna kommer att ha tillgång till bildstöd under temaarbetet. samt stöd med TAKK.

Dokumentation och bedömning

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna.
 • du läser och skriver under temaarbetet.
 • återberätta och delta i diskussioner.
 • arbeta i arbetshäftet.
 • göra en diagnos om temaarbetet.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter