Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Taxarnas Mål och utvecklingsplan 18/19 Läslyftet del 3

Taxinge förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Taxinge förskola avd Taxarna

Prioriterade mål vt-19

Delmål 3: Berätta

 

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Nuläge

° Uppstart Läslyftet del 3.

° Spontan högläsning, samling med sagopåsar & flanosagor

Utveckling pågår när barnen

° Aktivt deltar i vårt läsprojekt;

° Aktivt deltar i bildpromenader och under högläsnings tillfällena vi erbjuder.

° Varje barn är aktiva och frågar och funderar under sagorna ( Barns inflytande och lärande)

° Barnen själva illustrerar sagan genom bildpromenad och sagopåsar ( Barns utveckling och lärande)

Så ska vi arbeta för att nå dit

° Smågrupper där vi kan fördjupa oss i vårt tema Bockarna Bruse i olika arbetssätt 

° Samlingar med sagopåsar, flanosagor

° Samarbeta med föräldrar-barn, kring läsprojektet, uppmaning om vikten om läsning och information via Unikum

Så här ska vi följa upp

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under  Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback