Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Trä & Metallslöjd åk 4 Vt-19

Västerhaninge Montessoriskola , Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Under vårterminen kommer vi att arbeta med sammansättningar/konstruktion. Terminens första arbete är en praktisk servetthållare genom att du får designa servetthållaren så skapar du också eget uttryck.

Vårterminen 2019

 

 

 • Vi tillverkar och designar / formger  en praktisk servetthållare för hemmets bruk.

 • Vi Tillverkar Bi holkar.

 • Eget arbete som du planerar från början till slut. 

 • Enklare trådslöjd (Luffarslöjd)

 • Extra uppgift  ("kul på hjul") vi tar till vara på spillvirket.

 

 

 

Syfte:

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfiket att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocessen, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

 

 

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi diskuterar tillsammans formgivning och funktion.
 • Vi kommer att ha muntliga instruktioner och skriftliga instruktioner.
 • Vi kommer prata om materialet.
 • Vi kommer att lära oss att skissa.
 • Vi kommer att prata om vilka verktyg vi ska ha till uppgiften.

 

 

 

 

Vi kommer att skriva i loggboken för att planera och utvärdera eget lärande av arbetet och verktyg i arbetsprocessen.

 

 

 

 

 

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 

 • Kunna tillämpa de allmänna säkerhetsregler som gäller för arbete i slöjdsalen.
 • Ta ansvar för ditt arbete.
 • Kunna använda olika verktyg t ex fogsvans, kontursåg, fil och sandpapper.
 • Kunna göra en egen skiss och enkla former.
 • Kunna  utveckla din förmåga om färg, form, funktionen och konstruktion för att kunna göra medvetna val av material och teknik.
 • Kunna välja och utföra lämplig ytbehandling tagen till funktionen och utseende.
 • Kunna planera och utvärdera sitt lärande och följa instruktioner, muntliga och skriftliga
 

 

 

 

Bedömning:

 

Dina förmågor bedöms utifrån nedanstående punkter.

 • Slöjdföremål och instruktioner - Hur väl genomarbetat föremålet är samt med vilken kvalitet.
 • Graden av delaktighet i form av egna förslag, idéer, delaktighet i resonemang och tolkningar av instruktioner.
 • Använda redskap -  Hur väl utvecklad förmågan är att välja, använda och kombinera metoder, verktyg och redskap
 • Tillvägagångssätt - Med vilken kvalitet eleven kan motivera olika ställningstaganden och val.
 • Inspirationsmaterial - Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera handlingsalternativ
 • Ge omdöme - Hur utvecklad elevens förmåga är att utvärdera sin arbetsinsats samt hur det påverkat slutresultatet       
 • Tolka - Med vilken kvalitet eleven kan föra resonemang kring ett föremåls uttryck vad gäller symboler och färg.
 

 

 

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.

Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Bedömningsunderlag i slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback