Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska vt åk 2

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Att skriva, läsa och samtala är centrala förmågor som vi tillsammans ska fortsätta att utveckla under årskurs 2.

Konkretiserade mål/mål för arbetet 
Läsning 
- Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. 
- Du förstår oftast vad du läser och kan återberätta på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten. 
- Du kan diskutera det du läst och koppla det till saker du själv varit med om. 
- Du visar förståelse för det du läst genom att återge delar av innehållet och besvara frågor både muntligt och skriftligt. 

Skrivning 
- Du kan skriva enklare texter på datorn och med en handstil som går att läsa. 
- Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. 
- Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken. 
- Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och avslutning. 
- Du kan skriva en enkel faktatext utifrån nyckelord eller där du hämtat egen information från angiven källa. 
- Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om (röd tråd). 
- Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med din text tydligare. 
- Du kan förbättra din text efter att du fått respons. 
- Du kan ge kamratrespons på en kompis text. 

Samtal 
- Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker. 
- Du kan berätta om saker som händer i din vardag så att det är lätt för den som lyssnar att förstå. 
- Du kan ge, ta och följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Undervisning - arbetssätt 
- arbeta med "läsfixarna" för att utveckla olika läsförståelsestrategier. 
- arbeta med läsförståelse. 
- arbeta med Diamantjakten (läsebok).  
- läsa texter och böcker enskilt och i grupp. 
- lyssna på högläsning av skönlitteratur och andra andra texter. 
- läsa enkla faktatexter och träna på att återge grundläggande delar av faktan, både muntligt och skriftligt. 
- skriva texter med röd tråd och med inledning, handling och avslutning.
- skriva korrekta meningar med punkt och stor bokstav både på datorn och med penna. 
- arbeta med kamratrespons 
- bearbetning av text. 
- muntliga framställning i liten grupp.
- lyssna på en kompis när han/hon berättar om vardagsnära händelser.

Elevinflytande 
Eleverna kommer under arbetets gång få vara med och påverka arbetssätt och innehåll med kursplanen som utgångspunkt: 

Bedömning 
Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande och hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna. Dina kunskaper dokumenteras i Nya språket lyfter samt Skolverkets bedömningsstöd. Du kommer också bedömas summativt vid terminens slut. 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback