Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Antikens litteratur och myter. Åk 7

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Nutida böcker, filmer och teveserier har sin inspiration i tidigare verk, som har fått sin inspiration från tidigare verk osv. Genom att känna till och ha läst delar av några av Europas första och största verk kommer du att märka hur berättelserna från den tiden har påverkat det som du läser och ser idag, hur allt hänger samman. Du kommer också att märka hur vi idag delar känslor, tankar och funderingar med människor som levde för närmare tretusen år sedan.

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, (från Sverige, Norden och) övriga världen.
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor: Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna: Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, (inre- och yttre dialoger).
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från (Sverige, Norden och) övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Under antiken började man dela in litteraturen i tre huvudtyper, epik, dramatik och lyrik. Du kommer få fördjupa dig och lära dig mer om detta genom att:

 • Läsa sammanfattningar av och utdrag ur verk där du kommer att få arbeta med frågor om verken via en hemsida.
 • Se filmer som handlar om dramatiken, Iliaden och Odysséen.
 • Föreläsningar och genomgångar.
 • Gruppövningar där ni jobbar och diskuterar utifrån begrepp.
 • Övningar muntligt resonemang kring texter.
 • Undervisning i och övning i att se kopplingar och tolka budskap i texter.

 

I slutet av arbetet:

 • förstår du begrepp som har att göra med antikens litteratur, enligt "Att kunna - Antiken-pappret" som du finner på Lärloggen.
 • visar du grundläggande kunskaper om antikens myter och samhälle för att kunna resonera utifrån detta.
 • visar du förståelse för- och kan resonera kring hur texter från antiken påverkat de texter vi läser/filmer vi ser idag.
 • kan du tolka några budskap från antikens verk och dra jämförelser med hur det ser ut i dagens samhälle.

Långsiktiga mål:

 • du visar förståelse för hur människors levnadsvillkor påverkar de texter de skrivs av dem.
 • du kan använda dina kunskaper och begreppen du lärt dig för att resonera vidare kring texter.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Antikens litteratur och myter. Åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback