Skolbanken Logo
Skolbanken

Före Bornholmsmodellen

Förskolan Rubinen, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan

Under våren 2019 kommer Kronans avdelning arbeta med Före Bornholmsmodellen.

Kronan

Gruppen består av barn som ska börja i skolan till hösten. Gruppen består av 17 barn. 

Avdelningens mål:

  • Barnen ska få höra samma ord i flera sammanhang.
  • Barnen ska få möjlighet att komma till tals i mindre sammanhang.
  • Barnen ska få utrymme att ställa frågor.

 

Aktivitet:

 

Följa språksamlingarna som finns färdiga i materialet Före Bornholmsmodellen. Aktiviteterna är varierande, men alla har med språket att göra.

Varje språksamlingar består av ett upprop, veckans ramsa, högläsning, sånglek, språklek och avslutning. 

 

Språklekar för de äldre barnen

 

Meningar och ord - Innehåller lekar med rim och ramsor och språkligt skapande. Barnet får en förståelse för att dela upp meningar i ord, sätta ihop ord till meningar och att ord kan vara ljudmässigt långa och korta. Detta kan leda till att barnen kan reflektera över att orden både har ett innehåll och form. Barnen får också fundera över hur ord används; att en del ord t ex beskriver vad någon gör(verb), och att andra ord är namn på bl.a människor, djur och saker (substantiv).

 

Återberättande- att låta barnen återberätta en saga är i första hand ett sätt att skapa berättarglädje hos barnen.i ett mer långsiktigt perspektiv ger det barnen erfarenheter av att berätta en saga eller en händelse i en logisk sammanhängande följd, men också av att delta i textskapande muntliga sammanhang.

 

Första och sista ljudet- När barnen får lyssna efter det första och det sista ljudet i sina namn blir det uppmärksamma på språkets minsta byggstenar, fonemen. I lekar men tungvrickarramsor och ljusramper får de dessutom se och känna efter hur vissa ljud formas i munnen. Att barn får en fonemisk medvetenhet är av en avgörande betydelse för deras läs-och skrivinlärning

 

När? Var? Hur? Varför?

Två gånger i veckan är språgsamlingen, halva gruppen har på måndagar och andra halvan på fredagar.


Läroplanskopplingar

lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter