Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Matematik

Förskolan Skattkistan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi har valt att lägga en projektperiod med extra fokus på matematik. Syfte: Att på ett lustfyllt sätt synliggöra och utforska matematiken tillsammans med barnen i vardagen, i grupperna och samlingarna. Att väcka barnens intresse för matematik, att de får ökad självtillit till sin förmåga och att de får öva problemlösning.

*Vi vill att barnen under lekfulla former, bekantar sig med lättare geometriska former, lägesord och siffror. Vi använder veckans ord som innehåller ett matematiskt begrepp på det viset får barnen öva både sin språkliga och matematiska förmåga.

*Vi övar lättare mängdlära, sorterar knappar och andra figurer, lägger ihop och drar ifrån.

*Vi använder oss av flanomaterial  på vår flanotavla för att enkelt åskådliggjöra för barnen och för att de själva ska få använda sig av materialet.

* Vi använder oss av sagopåsar i samlingarna, T.ex de tre bockarna Bruse och Cecilia Cirkel och  Kalle kvadrat.

*Barnen får mäta, längd och omkrets och använda sig av vår våg med olika stora nallar att ha i vågskålarna.

* Vi tydliggjör hur vi använder oss av matematik i vardagen, vid maten, i hallen,  gymnastiken, uteleken, skogen, genom att vara medutforskande.

*Vi använder oss av spel, konstruktions och byggmaterial, bl.a med olika geometriska former.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback