Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetsliv

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Meningen med praktisk arbetslivsorientering (PRAO) är att du som elev får tillfälle att lära dig om och bekanta dig med arbetslivet utanför skolan. Att ta reda på vad du vill prova på, söka en praoplats och att vara på en arbetsplats i två veckor med de krav som ställs där, lär dig mycket om dig själv, en viss bransch och arbetslivet i stort. Praon kan också vara en hjälp att prova på ett speciellt område inför ditt kommande gymnasieval.

Planering av Arbetslivet

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med detta?

Vilka förmågor vi kommer att träna på?

När vi är klara ska du kunna:

Det här ska vi göra:

Så här får du visa att du har lärt dig:

För att du ska få lära dig om och bekanta dig med arbetslivet utanför skolan, lära dig vad som förväntas eller krävs av dig i arbetslivet, men också vad du har rätt till.

 

Analysförmåga, Du kommer att tränas i att se på saker på olika sätt, ur olika perspektiv.

 

Begreppsförmåga, titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar.


Kommunikativ förmåga,när du samtalar med dina kollegor och handledare samt när du uttrycker dina egna åsikter.

 

Förmåga att hantera information, när du söker efter och kritiskt granska information. Du skiljer mellan fakta och värderingar.


Metakognitiv förmåga, när du reflekterar och väljer mellan olika strategier, pröva och ompröva samt lösa problem när du är ute på praktik.Förklara varför människor arbetar och varför arbete är viktigt.

Använda begrepp på ett korrekt sätt.

Berätta vilka skyldigheter och rättigheter en arbetstagare respektive en arbetsgivare kan ha.

Återge hur arbetsmarknaden fungerar och vilka spelregler som finns där.

Förklara varför lön kan variera och reflektera över vad detta kan bero på.

Resonera om varför människor är arbetslösa och förklara vad samhället har för åtgärder mot arbetslösheten.

Under två veckor så kommer du att praktisera på en arbetsplats. Du ska ta reda på så mycket som möjligt om denna praktikplats. Du kan vända dig till företagets hemsidan, dina kollegor eller handledare för att söka svar på frågorna. Till hjälp har du intervjufrågorna.


På lektionerna kommer vi att ha genomgångar och diskussioner.

Genom att vara aktiv under de lektionstillfällena vi arbetar med Arbetslivet samt genom en muntlig diskussion om arbetslivets villkor.


Läroplanskopplingar

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap år 7-9
Uppgifter
Intervju

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback