Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Statistisk och diagram

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi kommer att arbeta med olika sorters diagram, framför allt linjediagram och cirkeldiagram, men även stapeldiagram. Eleverna kommer att få utföra egna statistiska undersökningar och redovisa detta för resten av gruppen.

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

Förmåga/or att utveckla (ur syftestexten):

 • se koppling till läroplanen

 

Centralt innehåll:

 • se koppling till läroplanen

 

Kunskapskrav:

 • se koppling till läroplanen

 

Pedagogisk planering (elevdel)

 

Detta ska du lära dig:

 • Hur man läser av och gör olika sorters diagram
 • Typiska begrepp för området statistik, t.ex. medelvärde, median och typvärde
 • Hur man utför en statistisk undersökning
 • Beskriva tillvägagångssätt genom redovisning

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 • I början av ämnesområdet kommer vi arbeta med olika uppgifter om diagram för att lära oss att läsa av diagram,
  göra diagram och lära oss de olika begreppen för statistik. Här kommer vi använda oss onlinesidor, genomgångar
  och bingel-uppgifter.
 • I grupper om 2-3 personer kommer vi utföra en statistisk undersökning som senare kommer redovisas för gruppen.

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 • Du blir bedömd genom de tilldelade bingel-uppgifterna du kommer utföra
 • Du och din grupp blir bedömda i redovisningen av er statistiska undersökning där fokus ligger på matematikens
  förmåga att kommunicera och resonera (se läroplanens koppling till kunskapskraven).

 

Eventuell matris:


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter