Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1 vt-19

Frennarps byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Vad betyder udda och jämna tal?, Vad är dubbelt och hälften? Vad står siffrorna i talet 47 för? Hur räknar man bäst ut uppgifter som 7+8= och 16-9=?

Genomförande

Du ska utveckla dina matematiska förmågor:

Problemlösningsförmåga

formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder

Begreppsförmåga

använda och analysera matematiska begrepp samt samband mellan begreppen

Metodförmåga

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Resonemangsförmåga

föra och följa matematiska resonemang

Kommunikationsförmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 Bedömning

Se kopplingen till läroplanen.

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar.

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • genom summativa prov
 • i självskattningar

För att visa att du når målen ska du: 

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-100
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-12
 • Förstå mätandets princip
 • Känna till och förstå begreppen cm, fyrhörning, cirkel, triangel, punkt, linje, sträcka
 • Förstå begreppet symmetri
 • räkna uppgifter i addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområde 0-20.
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion inom talområde 0-20.
 • lösa enkla problem
 • Skriva på mattespråket till räknesagor.
 • Skriva räknesagor till matematiska uttryck.
 • Känna till och beskriva talen 0-20.
 • Kunna visa hela och halva timmar på klockan.
 • Förstå begreppet "om en timme"
 • kunna tiokompisarna automatiskt.
 • Kunna addition och subtraktion inom talområde 0-10 automatiskt.
 • Känna till talen på tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera med tiotal.
 • förstå begreppen dubbelt och hälften.
 • Bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental.
 • Förstå begreppen udda och jämna tal.
 • Jämföra storleken på tal.
 • Fortsätta talmönster.
 • Räkna huvudräkningsuppgifter.
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.
 • Delta i matematiska diskussioner och kunna förklara hur du tänker.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback