Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Procent och bråk

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Vad menas med procent? Hur många procent är en halv? Hur räknar man ut en rabatt på 20 %?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att träna förmågan att:

 

 • formulera och lösa problem.
 • reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 • utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 • använda matematiska begrepp och metoder.
 • föra matematiska resonemang.

För att träna dessa förmågor behöver du kunna:

 • Förklara samband mellan bråk och procent.
 • Beräkna 1 %, 10 %, 20%, 25%.... av det hela.
 • Jämföra bråktal, procenttal och decimaltal.
 • använda matematiska begrepp kopplade till området.

Bedömning - vad och hur

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå och lösa problem som handlar procent, bråk och decimaltal.
 • Använda rätt ord och begrepp när du ska förklara ett problem. 

Vi bedömer genom att titta på:

 • Ditt arbete på lektionerna, muntligt och skriftligt.
 • Diagnos 3 samt ev. andra skriftliga bedömningar.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med Prima Formula 5 samt andra uppgifter kopplade till området bråk och decimaltal.
Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar både enskilt och i grupp.
Vi arbetar praktiskt.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter