Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik v.2-5 - LPP Kapitel 6 Tal

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Välkomna till ett nytt avsnitt inom matematiken. Idag och de närmsta tre veckorna kommer vi att arbeta med området tal och taluppfattning. En god taluppfattning är grunden inom matematiken då det ger en förståelse för tals betydelse och storlek. Därför är det viktigt att ni tar er tid och funderar på om det svar ni räknar fram verkligen är rimligt. Det kommer hjälpa er framöver när ni behöver angripa svårare områden inom matematiken.

Kunskapskrav:

 

·         Du ska kunna förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.

·         Du ska kunna läsa och skriva stora tal.

·         Du ska kunna multiplicera heltal till exempel 42 ∙ 38

·         Du ska kunna multiplicera decimaltal till exempel 4,8 5,4.

·         Du ska kunna dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal.

·         Du ska kunna skriva och förklara vad ett binärt tal är.

 

Arbetssätt:

 

·         Genomgångar.

·         Eget arbete.

·         Arbete i par vid genomgångar.

·         Arbete i grupp om 3-4 elever.

 

Underlag för bedömning:

 

·         Skriftlig diagnos.

·         Arbete i grupp.

·         Aktivitet under genomgångar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter