Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia åk 7

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I vår forntida historia lades grunden för vårt samhälle idag och imorgon. Vi ska nu titta på Gamla Egypten och Antikens Grekland för att se hur de första civilisationerna skapades och hur människornas levnadssätt förändrades. Vi ska titta vad som orsakade dessa förändringar, vilka konsekvenser förändringarna fick och vilka spår vi kan se av förändringarna i vårt samhälle idag? Vi ska också titta på hur vi kan veta något om den tiden, vilka källor finns och hur säkra är de källorna?

Målet med undervisningen är att du ska kunna svara på de här frågorna:

 

1.      Hur förändrades människans levnadsvillkor under forntiden?

2.      Varför förändrades levnadsvillkoren och hur påverkade det framtiden?

3.      Vilka spår av antiken kan vi se idag?

4.      Hur kan vi veta det vi vet om de forntida kulturerna idag?

5.      Kan vi vara säkra på de källor som finns är sanna?

 

 

I undervisningen ska vi:

-          Samla fakta genom läroböcker, filmer och genomgångar.

-          Öva på att se samband, hitta orsaker och konsekvenser.

-          Vi ska skapa en tidslinje för att se utvecklingen

-          Vi ska arbeta med historisk källkritik

-          Diskussioner och övningsuppgifter

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 Löpande under arbetet i klassrummet

-         En muntlig redovisning

-          En källkritisk uppgift

 

 

 

 

Bedömning:

Forntidens flodkulturer – Fokus på flodkulturen vid Nilen

 

Examinationsuppgift:

Muntligt samtal:

Varför blev människor bofasta och vilka konsekvenser fick det? Finns det både positiva och negativa konsekvenser? 

 

Kunskaper

om olika historiska förhållanden

grundläggande kunskaper

 

Nämner någon  orsak/konsekvens av förändringarna i historien

 

goda kunskaper

 

Nämner någon  orsak och konsekvens av förändringarna i historien

 

mycket goda kunskaper.

 

Nämner några orsak/er och konsekvenser av förändringarna i historien

 

Orsaker/konsekvenser

( t ex visar på orsaker/konsekvenser

av olika händelser i historien)

… visar det genom att

föra  enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 

Använder något exempel och förklaring till varför och hur något förändrades.

 

Har med en enkel konsekvenskedja:

A påverkade B och det ledde till…..

 

… visar det genom att

föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

Använder några exempel och förklaringar till varför  och hur något förändrades.

 

Har med en komplex konsekvenskedja:

A var en orsak till B och det ledde till C och det gjorde att D kunde  hända. 

… visar det genom att

föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Använder flera exempel och förklaringar till varför  och hur något förändrades.

 

Har med flera komplexa konsekvenskedjor

A var en orsak till B och det ledde till C och det gjorde att D kunde  hända. 

 

Byter perspektiv i  dina resonemang:  Å ena sidan……. Å andra sidan

 Olika perspektiv: Samhälle, individ, lokalt, globalt

Begrepp

(använder historiska begrepp i sina beskrivningar)

…ett i huvudsak fungerande sätt

 

Använder få historiska begrepp på rätt sätt

…ett relativt väl fungerande sätt

 

Använder några historiska begrepp på rätt sätt

…ett väl fungerande sätt

 

Använder flera historiska begrepp på rätt sätt

Antikens källor

Examinationsuppgift:

Historiedetektiverna: Källkritisk analys och sedan dra slutsatser

Källor

(dra slutsatser från källor och föra resonemang om källornas trovärdighet)

… dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser ….och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang

 

Du anger något källkritiskt begrepp och gör en korrekt analys av minst en källa.

 

Du drar någon slutsats om vad man kan lära sig av någon källa.

 

… dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser … och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

 

Du använder några källkritiska begrepp och genomför en korrekt analys på minst två av källorna.

 

Du drar en korrekt slutsats från varje källa.

 

… dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser … och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Du använder dig av flera källkritiska begrepp och genomför en korrekt analys på alla källorna. På minst en källa lyfter du fram något problem två utav källorna kan ha.

 

Du lyfter fram minst två korrekta slutsatser man kan dra utav varje källa.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter