Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi, Luft, vatten, mark, syror och baser, åk 7 VT 2019

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Du kanske inte tänker på att det finns luft, den syns ju inte. Men om du inte får tillräckligt med luft märker du genast hur nödvändig den är. Utan luft klarar vi oss inte många minuter. Det är bara vanligt vatten säger man ibland, och visst är vatten vanligt. Två tredjedelar av jorden är täckt av vatten och nästan två tredjedelar av en människa består av vatten. Vatten är ett vanligt ämne men vatten har ovanliga egenskaper. Förutom luft och vatten behöver vi också marken för att kunna leva. I jorden odlar vi växter som vi äter. Därför finns det mineraler som vår kropp behöver och från berggrunden utvinner vi olika metaller, som järn och aluminium. Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet. Och när du tvättar dig med en tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen.

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med luft, vatten, mark samt syror och baser. Vi ska bland annat prata om vilka gaser luft består av samt vilka egenskaper dessa gaser har. Vi ska prata om ozon och ozonlagret samt varför ozonlagret är en viktig förutsättning för livet på jorden. Vi ska läsa om fossila bränslen, deras inverkan på växthuseffekten och om hur den förstärkta växthuseffekten påverkar att klimatet på jorden håller på att förändras. Som ni redan känner till förekommer vattenmolekyler i tre faser. Vi ska repetera detta och prata om de ovanliga egenskaper vatten har. Vi ska läsa om vattnets kretslopp samt om att rent vatten är en bristvara. Vi ska läsa om vattenrening, om hur vatten renas i fem steg. Vi ska läsa om mark och prata om att det i berggrunden finns bergarter, mineraler och malm. Vi ska prata om vad jord egentligen består av samt om hur jordens kretslopp ser ut. Vi ska läsa om syror och baser. Vad en indikator är för något, vad en neutral lösning är samt om hur man kan använda pH-papper och pH-meter för att mäta pH-värdet av en lösning. Vi ska prata om starka- och svaga syror och om den viktiga SIV-regeln. Vi ska även läsa om starka- och svaga baser, vad försurning beror på, hur den uppstår samt hur man kan åtgärda försurning. 

Vi läser texten tillsammans i boken "Kemi direkt" kapitel 2 som heter "Luft, vatten, mark, syror och baser" (sid 44-79). Vi diskuterar innehållet och gör instuderingsfrågorna i texten. 

Vi kommer återigen träna på hur man följer en laborationshandledning, laborerar samt skriver en laborationsrapport. 

Du lär dig att använda för arbetsområdet aktuella begrepp samt ett naturvetenskapligt språk när du skriver laborationsrapporten.

Arbetssätt

  • muntliga genomgångar och diskussioner
  • enskilt och/eller gemensamt arbete med instuderingsfrågor
  • utförande samt utvärdering av laboration
  • laborationsrapportskrivning

Redovisningsform

  • diskussioner
  • laborationsrapport
  • skriftligt prov

Bedömning

Jag bedömer din arbetsprestation på varje lektion. Det jag tittar på är:

  • om du bidrar till att föra diskussionen framåt på lektioner genom frågor och resonemang
  • din förmåga att genomföra samt utvärdera laborationen samt din förmåga att skriva en laborationsrapport
  • huruvida och i vilken utsträckning du använder för arbetsområdet relevanta begrepp i diskussioner, vid arbetet med laborationen samt i laborationsrapporten och i det skriftliga provet

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Luft, vatten, mark, syror och baser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter