Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Energi

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vad menas med energi egentligen? Vi använder ordet energi ganska ofta men vi menar olika saker. I detta arbetsområde lär vi oss mer om olika typer av energi, omvandlingar mellan dem, vad som menas med fysikaliskt arbete och vi kika närmare på olika typer av energikällor som finns i världen.

Syfte: 

I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om energi. Syftet är att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Innehåll: 

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för-och nackdelar för miljön.

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper

 

om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

 

 

Hur?

Lektionerna kommer bestå av:

* genomgångar av läraren

* gemensamt och individuellt arbete i det digitala läromedlet Digilär

* laborationer om bla energiomvandlingar

* diskussionsuppgifter om energiomvandlingar

* räkneövningar om fysikaliskt arbete

* träna på ämnesspecifika begrepp

* grupparbete om olika energikällor i olika länder i samarbete med SO-ämnet

 

Bedömning (se matris för kunskapskrav)

Uppgifter på lektionstid kommer delvis bedömas, men större delen av lektionerna används till att träna och lära sig mer.

Ett bedömningstillfälle är provet v.4 (se nedan vad som testas av då)

Övrigt bedömningsunderlag är muntlig redovisning & diskussion för grupparbetet (återkommer om när)

 

Vad skall jag lära mig? 

1. Ämnesspecifika begrepp. Förklaringar till begreppen kommer vi arbeta med under lektionerna, de finns även förklarade i Digilär. 

·         Lägesenergi = potentiell energi

·         Rörelseenergi = kinetisk energi

·         Mekanisk energi = läges-, + rörelseenergi

·         Elastisk energi

·         Värmeenergi

·         Elektrisk energi

·         Ljusenergi

·         Kemisk energi

·         Kärnenergi

·         Värmeförluster = spillenergi

·         Energikvalitet

·         Fysikaliskt arbete Se länk:  https://app.studi.se/l/fysikaliskt-arbete

·         Kraft = massa x gravitation mäts i Newton

·         Friktion

·         Joule

·         SI-enheter Se länk: https://www.youtube.com/watch?v=ReiIV1Uvc8M

·           

 

2. Innehåll från lektionerna:

Energi förr och idag - hur har människan använt energiprincipen för att skapa tekniska hjälpmedel, kunna ge exempel och förklara dem. Hur har dessa hjälpmedel påverkat för människan och samhället? 

Olika former av energi (se begrepp ovan). 

Energiprincipen – olika omvandlingar som sker, utgå från bilder och kunna förklara vilka energiomvandlingar som sker. 

Energikvalitet - Kunna ge exempel på några energiformer med låg/hög energikvalitet.

Lagra energi -  Vilka former går att lagra, hur? Vilka går inte att lagra?

SI-enheter för tid, längd, massa, hastighet och kraft.

Vilket fysikaliskt arbete utförs? Några räkneuppgifter utifrån formler på arbete, lägesenergi och rörelseenergi. För E i betyg skall du känna till vilka enheter du skall använda och påbörja uträkningar.

 

Träna på lektioner och hemma genom att göra frågor och uppgifter på Digilär, kika på filmer som finns länkade på classroom. Ni får använda en formelsamling på provet, som ser ut såhär:

 

 

Formel

Formelförklaring

Arbete

W = F x s

W = work (arbete)

F = force (kraft) 

S = sträcka

Arbete vid lägesenergi

Wp = mgh

Wp = Work potentiell energi

m = massa

g = gravitation

h = höjd

Arbete vid rörelseenergi

Wk = mv2/2

Wk = Work kinetisk energi

m = massa

v = hastighet

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback