Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matte Direkt Safari

Vittinge skola F-3, Heby · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi kommer under våren att arbeta med tal upp till 500, genom att hoppa 10 steg eller 100 steg i taget. Vi kommer att addera hundratal, tiotal och ental. Vidare kommer vi att subtrahera hela hundratal och tiotal, multiplicera och lära oss 5:ans och 10:ans tabell. Dessutom kommer vi att räkna upp till 1000 genom att hoppa 100 steg eller 10 steg i taget. Vi kommer att arbeta med almanackan, klockan, vikt, temperatur, enheter och former.

Tal -

Räkna 10/100 i taget upp till 500.

Talraden upp till 500.

Talens uppbyggnad, hundratal, tiotal och ental.

Talet före och talet efter.

Addera/subtrahera 100/10.

Almanackan: år, månad och datum.

 

Addition -

Addera hela hundratal/tiotal.

Addera tiotal och ental.

Talmönster, med talsortsövergångar.

Klockan: fem i/fem över, sekunder.

 

Subtraktion -

Subtrahera hela hundratal/tiotal.

Subtrahera tiotal och ental.

Talmönster, med talsortsövergångar.

Räkna ut skillnad.

Vikt: uppskatta och jämföra, kg, hg.

 

Multiplikation -

5:ans och 10:ans tabeller.

Textuppgifter.

Textuppgifter, välja rätt räknesätt.

Temperatur: uppskatta och mäta, ¤C.

 

Upp till 1000 -

Räkna 100/10 i taget upp till 1000.

Talraden upp till 1000.

Talmönster, addera/subtrahera hela hundratal.

Enheter/former: välja rätt enhet, 3D-objekt från olika håll.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback