Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Astrid Lindgren tema år 1 - svenska

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Det är viktigt att arbeta med skönliteratur i skolan. Det stimulerar och inspirerar barnen till att tänka i nya banor, och de lär sig att förstå vad de själva tycker om för typ av litteratur. Att kunna sätta ord på vad som gör en text bra eller dålig är ingen självklarhet, och någonting som alla måste öva på, redan från tidig ålder. Att koppla ihop samtal kring texter med övningar där eleverna får möjlighet att testa sina språkfärdigheter i skrift, är ett utmärkt sätt att behandla dessa områden, och det skapar utrymme för reflektion och därmed även utveckling. Genom att utgå från barnens erfarenhetsvärld sker lärandet i en meningsfull situation där alla kan bidra med någonting.

Mål (vad jag ska kunna)

Målen med svenskatemat är att eleven genom ett lustfyllt lärande ska:

 •  känna till några av Astrid Lindgrens böcker
 •  utveckla din skrivförmåga och utveckla olika skrivstrategier
 • utveckla ditt sätt att bearbeta den egna texten
 • utveckla ditt ordförråd
 • utveckla din förmåga till att lyssna och samtala
 • utveckla din förmåga att reflektera över texter, skrivstrategier och språk
 • utveckla en medvetenhet kring olika sätt att beskriva personer, platser och händelser 

 

 

  Undervisning (hur ska vi arbeta)

 

Detta Astrid Lindgren - tema löper över hela vårterminen. Vi kommer att läsa högt ur en bilderbok varje vecka och efter ett samtal kring berättelsen kommer du att få en skrivuppgift kopplat till berättelsens innehåll och till dina egna erfarenheter.  I samtalen kring boken får du berätta för oss hur du tänker. Du kommer att uppmärksammas på att man kan tänka olika kring samma text och du lär dig att analysera och tolka texterna med hjälp av dina klasskompisar. Inför varje skrivuppgift kommer du också att få höra olika exempel på hur skrivuppgiften kan utföras. Det kan fungera som ett stöd för dig när du själv ska skriva.

Arbetet med skrivtemat sker både individuellt och i grupp. Fokus ligger på skrivarglädje och på att skriva olika typer av texter kopplat till dina egna erfarenheter. Du kommer få tät och kontinuerlig respons och bekräftelse under tiden du skriver dina texter och få hjälp att komma vidare om fantasin tryter. Du kommer skriva på datorn och om du av någon anledning har svårt att få ihop en text, kan du få hjälp genom att vi pedagoger agerar sekreterare samtidigt som du berättar vad du vill skriva. När du skrivit klart din text får du hjälp av oss att läsa igenom den. Tillsammans lyssnar vi till hur meningsbyggnaden fungerar och hur orden låter för att se om någon ändring behöver göras. På så vis lär du dig hur man bygger meningar och du kan själv upptäcka om något låter konstigt eller ser konstigt ut. När texten är klar ritar du en bild som passar till det du skrivit om.

Temat avslutas med en individuell skriftlig utvärdering och en muntlig gemensam utvärdering där vi ställer frågor om hur ni upplevt terminens arbete. Utvärderingen sammanställs sedan av oss pedagoger som gör en analys av den och din skrivutveckling.

 

Bedömning

Din skrivutveckling och samtalsförmåga kommer under temaarbetets gång att bedömas med hjälp av en matris som är kopplad till bedömningsmaterialet "Språket lyfter", som är utgivet av Skolverket. Du kommer producera många texter under hela terminen, och då blir det lätt att se hur skrivningen utvecklas. I slutet av temaarbetet får du hem alla dina texter i en "Astrid Lindgren - bok", och där kan du enkelt se hur din skrivning har utvecklats under terminen.

 

 Vi kommer att bedöma:

 •  Din förmåga att föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till dina egna erfarenheter.
 •   Din förmåga att  kommentera och återge några viktiga delar av innehållet i en text på ett enkelt sätt.
 • Din förmåga att skriva enkla texter  på dator.
 • Din förmåga att använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Din förmåga att skriva berättande texter med en tydlig inledning, handling och avslutning.  Din förmåga att skriva texter så att innehållet klart framgår.
 • Din förmåga att kombinera dina texter med bilder och till viss del förstärka och förtydliga dina budskap.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback