Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematikboken Y - kap 3-4

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi kommer att arbeta med kapitel 3 och 4.

Syfte (Enligt Lgr11)

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Centralt innehåll (Enligt Lgr11)

Ämnesinnehåll

 • Att räkna ut hur många procent en del utgör av en helhet.
 • Att räkna ut hur mycket en procentsats av en bestämd mängd är.
 • Att räkna på ränta.
 • Skillnaden mellan procent och procentenhet.
 • Utläsa tabeller.
 • Göra egna frekvenstabeller.
 • Att arbeta med begreppet relativ frekvens.
 • Enheter och enhetsbyten
 • Att räkna med skala
 • Beräkningar av geometriska figurers omkretser
 • Beräkningar av geometriska figurers areor
 • Talet pi
 • Olika slags vinklar
 • Räkneregler för beräkningar med vinklar
 • Räka med vinklar
 • Läsa av och göra egna cirkeldiagram

Arbetssätt

 • Diskussioner
 • Föreläsningar/filmer
 • Exepel på tavlan
 • Självständigt arbete
 • Problemlösningslektioner

Bedömningsmetod

 • Diskussioner
 • Läxor
 • Prov
 • Arbete vid problemlösningslektioner

Förmågor som bedöms

 • Förmågan att beskriva, förklara och använda sig av faktakunskaper
 • Förmågan att redovisa tankegångar och uträkningar i skrift
 • Förmågan att lösa matematiska problem och frågeställningar
 • Förmågan att använda matematiska verktyg i nya sittuationer

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback