Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

algebra åk 8

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Algebra kallas också bokstavsmatematik eftersom siffror ersätts med variabler i form av bokstäver. Det kanske viktigaste på det här området är noggrannhet och hur du redovisar dina lösningar och att du följer de lösningsmodeller vi lär oss.

Konkretiserade mål:

OBS! Tänk på att det på provet kan komma frågor på sådant vi gått igenom tidigare i åk 7 och 8.  Du ska dessutom kunna:

 

För betyget E

·         se enkla mönster i geometriska och aritmetiska talföljder

Ex 1: Vilket tal är nästa i talföljden?                  2, 5, 11, 23…….

Ex 2: Vilket tal skall stå istället för x?                 5, x, 45, 135

 

 

·         förenkla algebraiska uttryck

Ex 1 : Förenkla uttrycket  2x – (x – 5) + (4 – x) + 5

Ex 2: Förenkla uttrycket (24x/3) + 14 – (9 + 12x)

 

·         multiplicera med parentes

Ex:  Förenkla uttrycket 25 – 5(3x + 5) + 3(5x – 5)

 

·         använda dig av enklare formler  

Ex 1:  Omkretsen av en liksidig pentagon beräknas med formeln    O = 5 ∙ s 

         Beräkna omkretsen om sidan i pentagonen är 8 cm.

Ex 2: Räkna ut värdet av uttrycket  2,5ab  om a = 2  och b = 6

 

·         veta vad som menas med en variabel

En variabel är något som varierar, t.ex. är a i talet 2a en variabel, eftersom a kan anta vilket värde som helst. Däremot är a i ekvationen 2a = 10 inte är variabel, eftersom a då har ett specifikt värde.

 

·         förenkla enklare uttryck med parenteser

Ex 1: Förenkla uttrycket så lång som möjligt   2x + (4 + x)

Ex 2: Förenkla uttrycket så långt som möjligt   3x + 10 – (2x + 10)

 

·         ställa upp ett uttryck och sedan kunna förenkla det

Ex 1:  Lisa är x år, Per tre år äldre än Lisa och Natan är fyra gånger så gammal som Lisa. Skriv ett uttryck för deras sammanlagda ålder och förenkla sedan detta uttryck.

Ex 2:  Skriv ett uttryck för omkretsen av figuren nedan samt förenkla uttrycket

 

·         multiplikation med variabler 

Ex 1: I en rektangel är basen 3b och höjden 4b. Hur stor är rektangelns area?

Ex 2: En triangel har basen 6x och höjden 4. Hur stor area har triangeln?

 

·        
tolka samt även skriva och förenkla algebraiska uttryck, t. ex. med utgångspunkt från figurer

Ex 1:  Titta på figuren. Vad betyder

          a)   y + 3        b)   x + 2        c)   3x

 

·         lösa enklare ekvationer med hjälp av balansmetoden 

Ex 1:   X + 7 = 11

Ex 2:  3X - 6 = 3

Ex 3:  – 3 +2x = 3

 

·         använda ekvationer vid enklare problemlösning  

Ex 1:  Jag tänker på ett tal. Om jag multiplicerar talet med 3 och sedan minskar med får jag 11 kvar. Vilket är talet?

Ex 2:  ”Om man delar min morbrors ålder med 3 och sedan minskar med 2 får man min ålder” sade 15-åriga Natalie. Hur gammal är morbrodern?

Ex3:   Summan av två tal är 186. Det större talet är dubbelt så stort som det mindre talet. Vilka är talen?

 

·         pröva en lösning till en ekvation, för att se om den är rätt

 

  • räkna med enklare problemlösning

 

  • redovisa på ett begripligt sätt

 

 

För högre betyg:

·         lösa svårare uppgifter inom ovanstående områden

 

·         Kunna skriva formler för geometriska och aritmetiska talföljder/mönster

Ex: Skriv ett uttryck för att beräkna det n:te talet i talföljden          -3, 0, 3, 6, 9, 12…

 

 

 

 

·         lösa ekvationer av svårare slag

Ex 1:  2(2x – 5) = 26

Ex 2:  6(x – 4) = 3x

 

·         Omskrivning av formler (Att lösa ut en variabel)

Ex: Lös ut v ur formeln      =

 

·         förenkla svårare uttryck med parenteser 

Ex:  Förenkla           a)   (2x – 4) – (x – 3)         b) 

 

·         lösa svårare problemlösning med hjälp av ekvationer 

Ex:     Du har 3 påsar med kulor och 17 st lösa kulor. Det väger lika mycket

               som 6 påsar och 5 st lösa kulor. Hur många kulor finns det i varje påse?

 

·         tolka, skriva och förenkla svårare algebraiska uttryck, t. ex. med utgångspunkt från figurer

Ex 1:  Titta på figuren. Teckna ett uttryck för

          a)   Arean av A

          b)   Omkretsen av C

 

Ex 2: Vilken area har en kub med sidan 2a? Teckna ett uttryck!

 

·         förenkla algebraiska uttryck i bråkform

MCj02812190000[1]Ex 1:                           Ex 2:                        

 

·         använda dina kunskaper i för dig nya sammanhang

 

·         kunna göra matematiskt korrekta redovisningar


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Matriser i planeringen
Kopia av Matematik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback