Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Källor och källkritik, romanläsning

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Tror du på allt du läser? Är alla källor att lita på? Det ska vi ta reda på de närmaste veckorna. I boken Ramiz resa som vi påbörjat läsningen på möter vi fördomar om människor, en spännande bok med viktiga samtalsämnen. Ni kommer att få läsa några sidor till varje lektion, sidorna lägger jag upp på lärloggen!

 

7a planering

 

Vecka 3-8

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

3

Romanläsning: Ramiz resa

Läxa läsa till sidan 37 i Ramiz resa, svara på frågor.

Genomgång planering.

Källor – vad är en källa? Vilka källor använder du? Vilka källor finns?

Källor – vad är en källa? Vilka källor använder du? Vilka källor finns?

Källor – vad/vem kan vi lita på – källkritik. Övningar

4

Romanläsning: Ramiz resa

Arbeta med romanen

Källkritik med fokus på nätet.

Källor – vad/vem kan vi lita på – källkritik. Övningar

Källkritik med fokus på nätet.

Källor – vad/vem kan vi lita på – källkritik. Övningar

5

Romanläsning: Ramiz resa

Arbeta med romanen

Att skriva för att påverka!

 

Arbeta i ESS-boken

Bygga meningar 122-128  och ordkunskap, 53-66

Att skriva för att påverka!

 

Att hitta en lämplig källa!

 

Vad vill du förändra och skriva om? Val av ämne

 

Arbeta i ESS-boken

Bygga meningar 122-128  och ordkunskap, 53-66

6

Romanläsning: Ramiz resa

Arbeta med romanen

Att skriva för att påverka!

Vad vill du förändra och skriva om? Val av ämne

 

7

Romanläsning: Ramiz resa

Arbeta med romanen

Förbered och skriv din text i klassrummet!

Skriv din text i klassrummet!

8

Skriv din text i klassrummet!

Skriv din text i klassrummet!

Reservtid för skrivande! För de som missat på grund av sjukdom.

 

 

 

Lektionsarbete

 

  • Läsning och arbete med roman

  • Genomgång av källor, källkritik

  • Övningar med källor och källkritik

  • Genomgång om att skriva argumenterande

  • Arbeta med att bygga meningar och ordkunskap

  • Slutligen skriva en argumenterade text baserat på egna åsikter och källor

     

 

Hemläxor: Läsning av Ramiz resa och läggs på lärloggen. Grammatikuppgifter, att bygga meningar och ordkunskap.

 

 

 

Kunskapskrav, läsning

 

 

E

C

A

Läsflyt

Du läser texter med flyt och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.

 

 

Du läser texter med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt vilket visar djupare läsförståelse.

 

Du läser texter med mycket gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Diskussion

Du deltar i enkla samtal/ skriver enkel text som hjälper till att till viss del föra diskussionen framåt.

Du utvecklar samtalet/skriver text och för utvecklade argument som för diskussionen vidare.

 

Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Resonemang

Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika verk. Du kan till viss del jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du för relativt utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan relativt väl jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor.

 

Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan jämföra textens innehåll väl med dina egna erfarenheter, livsfrågor

Sammanfattningar

Du gör enkla och övergripandes sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tid och orsakssamband. 

 

Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tid och orsakssamband.

 

Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tid och orsakssamband..

 

 

 

Kunskapskrav, källor och källkritik samt sammanställning av text

 

 

E

C

A

Att skriva text

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Meningarna är i huvudsak fungerande (t.ex. förekommer få ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen)

 

Eleven blandar tempus till viss del, men det på verkar inte förståelsen av texten.

 

Eleven följer i huvudsak skrivregler för stavning och skiljetecken.

 

Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Sammanställningarna innehåller utveckladebeskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt välfungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

 

 

Meningarna är av varierande längd och relativt väl fungerande. (Inga ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen förekommer).

 

Eleven använder korrekta tempusformer relativt väl.

 

Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl.

 

Språket är relativt väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.

 

Eleven använder korrekta tempusformer väl.

 

Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl.

 

Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.

 

Källor och källkritik

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter