Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska VT år 6

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Under vårterminen ska vi repetera texttypernas typiska drag och en del grammatik. Vi kommer också att göra en del uppgifter som liknar uppgifterna i de nationella proven, för att vänja oss vid dem. Dessutom ska vi läsa texter tillsammans och använda oss av läsfixarnas strategier. Vi ska träna oss på att sammanfatta det vi läst, fundera över hur texten kommer att sluta, reda ut oklarheter i texten och försöka att koppla det vi läser till egna upplevelser. Vi ska även träna oss i att uttrycka oss muntligt i olika sammanhang. Vi ska genom praktiska och teoretiska övningar lära oss mer om retorik.

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både med olika läromedel och med skönlitterära texter. Du kommer att få arbeta både i grupp och enskilt. Vi kommer också att ha några läxor och inlämningsuppgifter. 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att delta i diskussioner, skriva och bearbeta texter, tala och skriva om det du läst samt göra uppgifter av olika slag.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter