Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Upptäck Europa 1

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

I det här arbetet kommer du att utveckla dina kunskaper om kartkunskap, namngeografi, naturtyper och kulturlandskap i Europa. Du får läsa om naturresurser och hur de fördelas, påverkan på naturen och konsekvenser. Du får även göra olika undersökningar och titta på landskapet där du bor.

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Du kommer att undersöka hur naturen och människan formar och förändrar livsmiljöer samt hur människan, samhället och naturen samspelar. Du kommer att undersöka omvärlden och värdera resultatet med hjälp av olika metoder och kartor. Du ska även titta på och värdera olika lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling. 

Koppla enbart till Lgr 11.

Centralt innehåll - arbetsområde:

Vad är en karta? Vilka olika sorters kartor finns det? Hur fungerar dessa? Vad betyder färgerna och symbolerna?

Vad heter Europas länder och var ligger dessa?

Hur har Europas natur- och kulturlandskap formats av människor och natur? Varför har förändringarna skett?

Vilka konsekvenser har förändringarna fått för människor och natur? Vad har det betytt utifrån miljö-och utvecklingsfrågor och hållbar utveckling?

Vad är en naturresurs? Vilka olika naturresurser finns i Europa och vad använder vi dem till? Var finns de? Hur fördelar vi de olika resurserna?

På vilka platser bosätter människor sig? Varför bosätter de sig just där? Varför har människor bosatt sig i Örbyhus/Vendel? (samband naturresurs, kulturlandskap och befolkning)

Vilka människor bor i vårt närområde? Hur lever de? Hur kan vi ta reda på det?

Arbetssätt - undervisningen:

Vi arbetar med:

 • boken Upptäck Europa samt arbetsmaterial till den
 • Geografens testamente Europa (TV-serie)
 • tränar på att använda kartkunskap
 • olika kartor för att ta reda på fakta och lära namngeografi
 • undersöker länder med hjälp av olika kartböcker
 • genomgång av Europas natur
 • hemsidor t.ex. Seterra, NE
 • jämförelser i närmiljön
 • samtal och diskussioner

Bedömning och kunskapskrav:

 • Orsaker till och konsekvenser av människans påverkan på miljön samt hur vi kan arbeta mot en hållbar utveckling - en resonerande uppgift som görs skriftligt eller muntligt
 • Genom att beskriva samband mellan naturlandskap och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad, en jämförande uppgift
 • Prov i Europas namngeografi
 • Genom att göra undersökningar av ett land i Europa med hjälp av kartböcker
 • Genom att du kan använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp i samtal, diskussioner och text

Begrepp:

Till varje avsnitt.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Upptäck Europa
Uppgifter
Jämför länder
Jämför länder

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback