Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematikboken Z kap.3 Geometri

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Världen är full av geometriska former. Här får du lära dig lite mer om dem och hur du räknar med dem.

 

Tidsplan: Eftersom vi började med kapitlet före jul så ser planeringen ut så här för denna termin:

vecka         underområde börjar på sida                       gjort till

v 3:             Skala s. 120                                               sid. 125

v. 4            Kvadrater och kvadratrötter s.127

                  Pythagoras sats s. 134                                sid. 141

v.5             Diagnos 3 + träna mer

v.6            Träna mer + Prov

Matematikbegrepp att kunna:

Spegling,

symmetri,

likformighet,

längdskala,

areaskala,

volymskala,

kvadratrot,

Pythagoras sats,

katet,

hypotenusa

 

Måldialog

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • se symmetriska egenskaper hos objekt

 • använda likformighet för att lösa matematiska problem

 • se samband mellan längdskala, areaskala och volymskala

 • genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare

 • undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagoras sats

 • att värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i området

Under arbetes gång kontrolleras kunskaperna med tester och avslutas med ett prov i slutet av perioden.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner
• ett skriftligt prov

Generellt

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

 • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

 • Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

 • Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba på annan tid.

 • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Metoder för ekvationslösning.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
geometri Z kap.3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback