Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik 4, Matteborgen

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Arbetet i matematik under läsåret 2018-2019

Inledning

Vad säger kursplanen i matematik?

Undervisningen innehåll

Konkretisering av målen

 • Du skall ha kunskap, visa förståelse och färdigheter vad gäller:
 • En klar grundläggande taluppfattning och kännedom om de ensilda siffrornas talvärde
 • En förståelse och en förtrogenhet för räknesättens (addition, subtraktion, multiplikation och division) olika innebörder samt förstå hur de hör ihop
 • Att lösa uppgifter med hjälp av huvudräkning, skriftliga räknemetoder, algoritmräkning (uppställning) och miniräknare
 • Utantillkunskaper i additions-, subtraktions- , multiplikations och divisionstabellerna
 • Förmåga att välja räknesätt och lösningsmetod för att lösa problem i vardagliga situationer
 • Att lösa uppgifter med hjälp av huvudräkning, skriftliga räknemetoder, algoritmräkning (uppställning) och miniräknare
 • Att kunna ge ett ungefärligt svar på en uträkning
 • Att namge, rita och känna till egenskaper hos några geometriska objekt
 • Metod för hur omkrets kan bestämmas och beräknas
 • Jämföra, mäta och uppskatta längd samt växla mellan olika längdenheter
 • Läsa av fakta och själv ordna fakta i en tabell
 • Läsa, förstå och rita stapeldiagram


För ett mer detaljerat innehåll, se matrisen längst ner.

Hur jobbar vi?

Vi lär genom att:

Lyssna och diskutera
Arbeta enskilt och i grupp

Vad ska bedömas?


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter