Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

5A Matematik - VT 2019

Ljungskileskolan 4-6, Uddevalla · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi arbetar med Matteborgen 5B. Kapitlen tar upp Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.

 

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2

I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

I kapitel 10 utvecklar du förmågan att:

 • veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Pararbete
 • Matteläxor, fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Bedömningsuppgifter

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna utifrån din förmåga att välja

 • metoder
 • lösa problem
 • kommunicera
 • förstå och använda begrepp
 • resonera om rimlighet och metodval

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter