Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometri åk 7

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

En LPP för arbetsområdet Geometri i åk 7.

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
  • Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

(ur lgr 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

(ur lgr 11)

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 3 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med 2-dimentionell geometri och framförallt behandla formerna: trianglar, fyrhörningar och cirklar. Vi kommer att arbeta med att beräkna vinkelsummor, konstruera (rita) figurer och behandla olika begrepp kring trianglar och vinklar. Vi kommer även att arbeta med begreppen omkrets och area samt hur dessa beräknas för rektanglar, trianglar, cirklar och sammansatta figurer. Vi kommer dessutom att arbeta med begreppet skala; vad det innebär samt hur man kan beräkna längder utifrån en förminskad bild.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…)
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med (…) anpassning till syfte och sammanhang.

 (ur lgr 11)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik - Geometri åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter