Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Bråk År6 HT2019

Resursskolan Maria Park, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Eleverna kommer i detta arbetsområde utveckla sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas i olika vardagliga, matematiska sammanhang. De kommer också att ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur dessa kan anvädas.

Arbetsområde Bråk

Syftet är att lära sig vad ett bråk är och kunna räkna med dessa. Färdigheter som kommer att tränas och läras ut är att läsa och skriva bråk, kunna räkna addition och subtraktion av bråk, samt att kunna jämföra bråk.

Målet med undervisningen

Dessa konkreta mål kommer vi att jobba med:

 • Förstå vad ett bråk är för någonting
 • Kunna läsa och skriva bråk
 • Veta vad som menas med täljare och nämnare
 • Känna till och kunna använda begreppet bråkform och blandad form
 • Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Kunna räkna ut en viss del av ett antal
 • Kunna jämföra bråk

 • Strategier vid problemlösning
 • Huvudräkning
 • Kunna avgöra om ett svar är rimligt
 • Avrunda på ett korrekt sätt
 • Kunna använda sig av korrekta enheter
 • Kunna välja lösningsmetod
 • Generalisering av metoder (se matris)
 • Kunna använda ett matematiskt språk
 • Kunna samtala, redogöra och argumentera för olika matematiska beräkningar.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följade sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Individuella- och gruppuppgifter
 • Inlämningsuppgifter
 • Praktiska arbetsuppgifter

 

Detta kommer att bedömas

Jag som lärare bedömer din förmåga att:

 • Lösa problem och välja lösningsmetod
 • Redovisa en lösning både muntligt och skriftligt med korrekt matematiskt språk (det ska vara lätt att följa och förstå hur du har tänkt)
 • Använda de fyra räknesätten utifrån problemställningen
 • Bedöma om dina svar är rimliga, rätt avrundade och med rätt enhet.
 • Använda matematiska begrepp

Detta kommer att bedömas genom:

 • Prov
 • Muntliga uppgifter under lektionstid
 • Olika inlämningsuppgifter
 • Ditt engagemang och deltagande under lektionerna.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Om Bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter