Skolbanken Logo
Skolbanken

Före Bornholm

Viken, Storfors · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Med handledning och stöd från materialet Före Bornholmsmodellen har vi under hösten arbetat medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk men med en övergång från Babblarna som de är väl bekanta med .Under våren kommer vi att arbeta mer intensivt med materialet Före Bornholmsmodellen .

NULÄGE

Vi vill stödja och stimulera barnen i deras språkutveckling.Barnen tycker mycket om ramsor och sånger. Vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill också väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk

SYFTE

  • Kunna lyssna, återberätta, ta till sig böcker, sagor och berättelse
  • Väcka ett intresse för böcker, bilder och ord.
  • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.

 

METOD

  • Vi arbetar utifrån Bornholms materialet en gånger i veckan . Arbetar med det materialet som är riktat till barn mellan 2-3 år.
  • Arbetar med barnen i mindre grupper, så att alla barn får ett stort talutrymme.
  • Arbetar med sagor/berättelser på flera olika sätt - högläsning, flanosagor, "sagolådor, bilder, dramatisering och konkret material.
  • Barnen får hjälpa till att berätta sagorna/berättelserna                                         

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback