Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Kultur- och naturgeografi

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vilka är processerna som formar vårt landskap? Vilka är naturliga och vilka beror på människan? Vad är det för skillnad mellan endogena och exogena krafter?

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

Vi ska lära oss om de processer som formar landskapet. Vissa är skapade av människan och visa är naturliga.

Vi kommer även att titta på jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.

Du ska lära dig att: 

 • Analysera hur människans verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

 

 •           Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska hjälpmedel

 

 •           Analysera hur naturens processer förändrar samhället

ARBETSSÄTT

Vi kommer att studera avsnittet om Nordens kultur- och naturlandskap i geografiboken samt valda delar ur avsnitten om försörjning och dess utveckling i framför allt Sverige. Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att se förändringar i vad människor gör och hur det påverkar livsmiljöerna. Vi kommer också att analysera vilka orsaker som ligger bakom, och vilka konsekvenser det kan få, för natur, människa och samhälle. Du ska få möjlighet att genom fältstudie samla in och presentera geografiska data om ett avgränsat område i vårt närsamhälle, samt presentera din analys av det du har kommit fram till.

KUNSKAPSKRAV FÖR ÅR 8 – MÅL

Se matris: ”Kunskapskrav Naturgeografi”

BEDÖMNING

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl ni svarar mot kunskapskraven (se matris!)
 • Bedömning sker genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter 
 • Vi kommer även att göra en gemensam skrivuppgift med svenskan (klimatförändringar)

·       Jag kommer även att titta på att du kan:

 • förklara orsaker och konsekvenser
 • visa förståelse och se samband
 • värdera information utifrån sammanhanget
 • använda geografiska begrepp
 • ange lägen och storleksrelationer på geografiska objekt

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi
Uppgifter
Kultur- och naturgeografi i ert närområde