Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1 18/19

Friskolan Metis, Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi fortsätter med arbetet att skriva sig till läsning. Eleverna skriver ofta tillsammans med en kamrat för att utveckla kommunikation och innehållet i skrivandet. Eleverna lär av varandra och vi jobbar med bokstavsarbete, läsning och skriver främst med digitala verktyg.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Kopplingar till läroplanen


I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

din förmåga att förstå innebörden av nya ord och begrepp som är förknippade med svenska.

din förmåga att berätta om och lyssna till olika upplevelser.

din förmåga att läsa och lyssna till texter och prata om innehållet.

din förmåga att lyssna, läsa och förstå instruktioner.

din förmåga att arbeta tillsammans med andra.  

 

Undervisning

Under läsåret arbetar eleverna med att befästa sina kunskaper om bokstäver och att fortsätta sin läsinlärning på sin individuella nivå. 
Eleverna arbetar oftast i par vid skrivning vid datorn och de skriver som det låter i början. Parallellt med skrivningen arbetar eleverna med att lägga och hitta ljud i ord med hjälp av plockisar och arbetskort. Läsuppgifterna anpassas efter varje elevs individuella nivå. I bokstavsarbetet ingår flera moment som utvecklar både läsning och skrivning. De elever som vill får möjlighet att skriva med penna också. 
Varannan vecka besöker F-1 biblioteket och lånar böcker att läsa både hemma och i skolan. Varje morgon läser eleverna i sin lånade bok. Varje elev får hjälp vid valet av bok så att läsningen blir så utvecklande som möjligt. 
Nästan varje dag lyssnar eleverna till högläsning och de tränas i att aktivt lyssna och att återberätta vad texten handlar om. 

Vi arbetar regelbundet med läsfixarna ur arbetsmaterialet "En läsande klass", där fokus ligger på läsförståelse. 

Alla elever i klassen har samma läsebok, Huset på Alvägen, och vi arbetar gemensamt med kapitlen som också skickas hem i läxa varje vecka. Läsläxan varieras med extra böcker att läsa för de elever som behöver mer utmaning i läsandet. Läsläxan följs upp varje vecka i skolan. Under våren kommer även en skrivläxa att skickas med hem. Då ligger fokus på läsförståelse och att berätta om textens innehåll. 

I samlingar läggs stor vikt på att lyssna på den som pratar, begära ordet på rätt sätt, ställa frågor och att ge respons på rätt sätt. 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt: 
- du kan koppla ljud till bokstav 
- du kan skriva enkla texter på dator 
- du hanterar små och stora bokstäver  
- du kan läsa ord och bekanta texter 
- du kan berätta om vad du har läst
- du berättar om något du har gjort eller varit med om så att andra förstår vad du menar
- du lyssnar på andra och deltar i samtal, både i större och mindre grupp


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback