Skolbanken Logo
Skolbanken

Mattekarusellen

Hasselbackens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Barnen ska erbjudas ett roligt lustfyllt lärande inom matematik på ett meningsfullt sätt.

 

 

Mål

Vi vill stödja barnen i deras matematiska förmågor och utveckla och utmana deras förståelse för matematik. Antal, likheter och olikheter, sortera, mättning, problemlösning, mönster, parbildningen, språket, rumsuppfattning, diagram och former. 

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner. Barnen ska få lära utav varandra och genom upplevelsens pedagogik lär sig barnen att ta in matematiken utifrån sina upplevelser. 

 

Genomförande 

Varje dag uppstår situationer i lek och i planerade aktiviteter sker tillfällen där barnen utvecklar sin förståelse i de olika delarna i mattekarusellen:

Antal- Barnen erbjuds 5-talet i olika meningsfulla sammanhang. räkna, spela spel mm.

Likheter och olikheter- Barnen ges möjligheter att nya urskilja likheter och olikheter hos olika föremål. spela spel som t ex memory, leta par t ex vid påklädning (strumpor, vantar), beskriva sina saker 

Sortera-  Barnen erbjuds möjligheter att urskilja föremål på olika sätt, beroende på föremålets olika egenskaper. Städning, miljöarbete

Mätning- Barnen ges möjlighet att få mäta tid, bekanta sig med längd, jämföra olika föremåls vikt samt lära viktskillnader, och får möjlighet att se och prova olika volymer. matsituationer, vattenlek, bakning

Problemlösning-  Barnen ska känna tilltro till sitt eget tänkande och därmed ges möjlighet till att föra och följa resonemang. pussel, spel, bygg, duplo

Mönster- Barnen ges möjlighet att uppfatta mönster och symmetri, upprepa det samt skapa ett eget mönster. pärlplattor, plusplus, kläder

Parbildning-  Barnen ges möjligheter att bilda par utefter både likheter och olikheter. påklädning, spel, 

Språket- matematiska termer i form av antal, mängd, form och riktning, 

Rumsuppfattning-  Barnen får möjlighet att kunna beskriva och uppfatta var föremål och personer befinner sig i rummet. Pyssel, bygg, lek, samling. Att få plats och ge plats, 

Diagram- fruktstund, samlingsdiagram som visar hur många flickor/pojkar det är

Former-  Barnen erbjuds möjligheter att möta former ur olika perspektiv. former finns i allt, maten, leken, ute, pyssel, pussel,duplo mm.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter