Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Babblarna

Smedby förskola, Hedemora · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Babblarna ger oss möjligheter att arbeta med de olika områdena ur läroplanen på ett lekfullt sätt och med barnens intressen i fokus. Babblarna har tilldelats ett eller flera ämnen: Babba (brun) har språket, Bobbo (röd) rörelse, Bibbi (gul) matematik, Dadda (grön) natur/teknik, Doddo (blå) känslor/social kompetens/värdegrund och Diddi (rosa) skapande.

Mål och syfte

Vi vill på ett lustfyllt sätt stärka barnens sociala samspel, utmana deras språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vårt mål är att använda Babblarna som ett verktyg för detta.

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Vi strävar efter att figurerna som har kopplats till läroplanen på följande sätt kommer att börja introduceras alltefter projektets gång:

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.
Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Vi tränar motoriken med Bobbo.
Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material.
Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i fjärilarnas gemensamma lärlogg och barnens enskilda lärloggar och genom pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback