Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Vatten-Grönflagg-Lotusdiagram

Förskolan Gullvivan, Tierp · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Framöver kommer vi fokusera ännu mer på vårt grönflaggarbete då handlingsplanen nu blivit godkänd av HSR. Vi har börjat med att förankra arbetet i Läroplanen och kommer utifrån detta planera vårt arbete.

 

 

NORMER OCH VÄRDEN

·         Utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

·         Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

·         Utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde.

 

HÅLLBAR UTVECKLING

·         Utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö

·         Utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·         Utvecklar sin motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse av vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande

 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

·         Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

·         Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

·         Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

·         Utvecklar intresse för skriftspråket samt för symboler och kommunikativa funktioner.

 

BARNS INFLYTANDE

·         Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

·         Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina gena handlingar och för förskolans miljö

·         Utvecklar sin förmåga att förstå och handla utifrån demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

 

 

TEMA

VATTEN

 

MATEMATIK

·         Utvecklar sin förståelse för rum, former, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

·         Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar.

·         Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

 

LEK OCH SOCIAL KOMPETENS

·         Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

·         Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

·         Utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den

·         Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

·         Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

·         Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

·         Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur en del teknik fungerar

·         Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

KULTUR

·         Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

·         Utvecklar sin skapandeförmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

·         Känner sig delaktig i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

·         Barn som har ett annat modersmål är svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback