Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Matematik Samband och förändring åk 9

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi människor har behov av att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Elevdel

Mål

Målet med arbetsområdet är att öka dina kunskaper kring procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Dessutom kommer du öva på Problemlösning, Matematiska metoder, att Kommunicera dina lösningar skriftligt och muntligt samt att föra och följa matematiska Resonemang.

Begrepp du kommer möta i detta område:

andelen

delen

det hela

procent

förändringsfaktor

procentuell förändring

ränta

procentenhet

koordinatsystem

x-axel

y-axel

x-koordinat

y-koordinat

origo

variabel

funktion

graf

linjär funktion

proportionalitet

 

Undervisning

Du kommer arbeta mycket tillsammans med en eller flera kamrater. För att öva dig på att presentera och kommunicera dina lösningar och för att öva på att följa andra elevers förklaringar och resonemang.

De områden vi jobbar med finns i olika nivåer där du tillsammans med din lärare väljer den nivå som är en lagom utmaning för dig.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Ga Matematik kunskapskrav åk 9 lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter