Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Matematik Geometri åk 9

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, t ex delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar. I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även symmetri och den berömda Pythagoras sats.

Elevdel

Mål

Målet med arbetsområdet är att öka dina kunskaper kring geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Dessutom kommer du öva på Problemlösning, Matematiska metoder, att Kommunicera dina lösningar skriftligt och muntligt samt att föra och följa matematiska Resonemang.

Begrepp du kommer möta i detta område:

symmetri

spegelsymmetri

rotationsordning

rotationssymmetri

likformighet

kongruens

längdskala

areaskala

volymskala

topptriangel

hypotenusa

katet

Pythagoras sats

Undervisning

Du kommer arbeta mycket tillsammans med en eller flera kamrater. För att öva dig på att presentera och kommunicera dina lösningar och för att öva på att följa andra elevers förklaringar och resonemang.

De områden vi jobbar med finns i olika nivåer där du tillsammans med din lärare väljer den nivå som är en lagom utmaning för dig.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

-problemuppgifter under arbetets gång

-lösningar och samtal kring uppgifter som du löser enskilt och i grupp

-skriftligt prov

Vid det skriftliga provet får du använda dig av det formelblad som du också får ha vid det nationella provet senare i vår. Formelbladet använder du också på lektioner så att du får bekanta dig med det och så att du vet vilken information du kan hitta där.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Ga Matematik kunskapskrav åk 9 lgr 11
Uppgifter
kalkylarksövning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback