Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Bild, Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Vårt ekologiska avtryck, åk 4-6

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Dina val och och handlingar gör ekologiska avtryck. I detta projektet kommer vi att arbeta med källsortering, vilka miljöfrämjande val du kan göra och om olika kretslopp. Du kommer att få kunskapen vilka val som gynnar miljön och ditt ekologiska avtryck.

Syfte

Syftet med detta projektet är att du ska få kunskaper om ditt ekologiska avtryck. Du kommer att få kunskap om källsortering, vilka miljö främjande val du kan göra och om olika kretslopp. Du ska få redskap hur du kan göra val som är bra för dig, dina medmänniskor och miljön. Kunskapen du få gör att du kan ta ansvar för dina val och handlingar, så att de gynnar miljön och ditt ekologiska avtryck. 

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdets slut ska du:

 • kunna källsortera i hushållet
 • ha en förståelse för återvinning
 • kunna ge exempel på människans beroende av naturen
 • kunna ge exempel på människans påverkan på naturen
 • förstå innebörden med  och argumentera för hållbar utveckling
 • kunna och har en förståelse för vattnets kretslopp och former
 • redogöra och har en förståelse för konsekvenserna av samhällets vattenanvändning
 • kunna och har en förståelse för lövets kretslopp
 • kunna och har en förståelse för vad en växt behöver för att kunna växa
 • kunna och har en förståelse för till fotosyntesen
 • använda dig av ämnesspecifika begrepp

Undervisning och arbetsmetoder

 • lärarledda genomgångar 
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • spel
 • eget arbete
 • studiebesök Sysav
 • experiment, undersökningar och fältstudier

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du deltar och visar dina kunskaper i diskussioner, samtal och uppgifter
 • eget arbete och presentation

Läroplanskopplingar

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Biologi åk 4-6, Lgr 11
Hem- och konsumentkunskap Åk 4-6 , Lgr 11
Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback