Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska, Bild, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Vikingatiden årsk 4-6

Uddaredskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.
 • Förklara betydelse av de olika begrepp som vi har arbetat med
 • Skriva en instruerande text

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i ne.se och stenciler
 • Se filmer
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Läsa/lyssna boken "Vikingar" på ILT både i skolan och som läxa
 • Skapa en vikingaspel med instruerande text

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • att redogöra dina faktakunskaper när du muntligt och skriftligt berättar om vikingatiden
 • att föra resonemang och göra jämförelser
 • att argumentera dina åsikter
 • att söka information och använda den
 • att förklara betydelsen av olika begrepp 
 • att använda begreppen i rätt sammanhang
 • att aktivt genomföra dina skriftliga och praktiska uppgifter.
 • att skriva en instruerande text till er vikingaspel

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att:

samarbeta, lyssna, diskutera, skapa en frågesport spel om vikingar samt skriva en instruerande text  till spelet.

Begrepp vi kommer att använda oss av:

Vikingar, Birka, plundring, hövding, tinget,  vikingaskepp, handel, träl, asagudar, runor, runskrift, boningshus, samhälle, Valhall, Midgård, Asgård, Ask och Embla, Oden, Tor


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Vikingatiden, åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback