Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara Svenskan åk 4

Jonsboskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

I ämnet svenska kommer vi under vt åk 4 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få tala, skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. De texter vi ska arbeta med är återberättande texter, berättande texter, faktatexter och instruktioner. Vi kommer att jobba enligt cirkelmodellen och använda läromedlet Klara svenska som grund.

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- Förstå hur den återberättade texten är uppbyggd.

- Tala, skriva och läsa återberättande texter.

- Förstå hur faktatexter är uppbyggda.

-Tala, skriva och läsa faktatexter.

-Förstå hur berättande texter är uppbyggda.

-Tala, skriva och läsa berättande texter.

-Förstå hur instruktioner är uppbyggda.

-Tala, skriva och läsa instruktioner.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med cirkelmodellen. Vi kommer att använda läromedlet Klara svenskan 4 som grundläromedel.

Vi kommer att lära oss strukturen för återberättande, berättande, faktatexter och instruktioner.

Vi kommer att arbeta med tala, skriva och läsa.

 

Vad bedöms?

- arbete under lektionerna

- skriftliga inlämningsuppgifter

- muntliga presentationer


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter