Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Procent, bråk och decimalform

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Arbete med procent, bråk och decimalform.

Bedömning:

*Diagnoser

*Observationer

*Diskussioner och samtal

*Delaktighet under lektionen

*Elevernas egna utvärderingar

 

Begreppslista:

Täljare, Nämnare, Bråkstreck, bråkform, blandad form, addera, subtrahera, multiplicera, summa, differens, bråkform, decimalform, procentform, hälften

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vårtermin 2019, vecka 3-7

 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen
(Ny-18) Matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback