Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Industriella revolutionen

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Det finns revolutioner i det förflutna och revolutioner av idag. Efter detta område kommer du att kunna förstå hur folket påverkades och vilka förändringar det lett till idag. Den kamp som människorna i Europa förde kom att få konsekvenser för kommande generationer, ända fram i våra dagar.

Målet med undervisningen är att:

-Du ska kunna använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

 

till exempel....

- använda historiska källor beskriva och förklara historiska händelser/företeelser

- resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar

 

 Så här ska vi arbeta:

Undervisningen kommer att bestå av:

lektionsgenomgångar, filmvisning, informationssökning, begreppsförståelse, frågor och diskussioner. 

Se vidare information på classroom

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

  • berättar om och analyserar orsakerna till, och konsekvenserna av den industriella revolutionen.
  • analyserar någon utvecklingslinje och försöker göra kopplingar till nutiden.
  • förstår och använder viktiga begrepp.
  • redogör för hur olika grupper påverkades av revolutionen.
  • lyfter fram dina åsikter och tankar, skriftligt och muntligt.
  • kan dra slutsatser utifrån källmaterial och resonera om källornas trovärdighet och relevans

 

 Utvärdering

Du kommer att få utvärdera din egen insats efter arbetsområdets slut. Dessutom får du utvärdera arbetsformerna samt innehållet. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback