Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Dusome, Kirundi Åk 4-6

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Under hela läsåret kommer vi att jobba med olika typer texter,sagor,bild, och träna med olika lässtrategier för att utveckla elevernas läsning och läsförståelse. Vi kommer också att skriva, tala, diskutera och reflektera. Vi kommer även att arbeta med en del av övningar .

Kopplingar till läroplanen

Mål och syfte

 •  Eleven ska  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. 
 •  Eleven ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 
 •   Eleven ska  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.     
 •  Eleven ska  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

   Centralt innehåll

 •  Läsa och skriva lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Läsa och skriva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Tala, lyssna och samtala muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 Konkretiserade mål

I arbetsområdet sagor och myter får du förutsättningar att utveckla:

 •         Eleven  ska kunna läsa ord, meningar och anpassade texter.
 •         Eleven  ska kunna skriva ord, meningar och anpassade texter.
 •         Eleven  ska kunna samtala och diskutera olika typer av texter       
 •        Eleven ska kunna förstå textens budskap.
 •        Eleven  ska kunna ställa frågor och framföra egna åsikter.
 •       Eleven  ska utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.

 

Undervisning

 •       Eleven ska  läsa - både enskilt och i grupp
 •        Eleven ska läsa olika typer av sagor,  texter och förstår innehållet.
 •        Vi arbetar med uppgifter som är kopplade till texterna, skriftligt och muntligt
 •        Vi skriver olika typer av texter som vi sedan bearbetar.       
 •       Eleven  skriver ord och meningar med stor bokstav och punkt
 •      Eleven skriver en  text med en tydlig början och slut 
 •      Eleven  skriver en  text med hjälp av a tankekartor, bilder
 •        Eleven  deltar i samtal och diskussioner

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:            .
 • Tala och kommunicera på Kirundi. 
 •  Läsa och skriva på Kirundi.
 •   Sammanfatta textens innehåll. 
 •   Använda grammatiska regler.
 •  Resonera kring textens innehåll.                               
 • Sammanfatta /återberätta en saga , text och svara på frågor.

 

Formativ bedömning kommer att ske löpande under lektionerna . Eleverna kommer även att bedömas efter skriftliga läxförhör, prov och hemläxor.Vi använder även bedömningsmatriser .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter