Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Stora delar av vår värld är uppbyggt kring koder. Koderna är digitala instruktioner som gör att när jag trycker på startknappen på mikron så börjar den att värma maten, när jag trycker på tangenten A på datorn så skrivs bokstaven A och när jag trycker på volymknappen på mobilen så antingen höjs eller sänks volymen. För att utveckla en förståelse för varför allt det ovan nämnda sker så ska vi tillsammans arbeta med programmering. Vi kommer att arbeta med en webbsida som heter code.org samt ett program som heter Scratch. Vi kommer också att arbeta med robotar som vi ska träna oss att blockprogrammera. För mer inspiration så kan man titta på serien programmera mera. Första avsnittet är länkat här: https://urskola.se/Produkter/201553-Programmera-mera-2-0-Datorer

PROGRAMMERING

Teknik- Åk 5

Syfte - detta gör vi för att du ska :

 • Utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet
 • Utveckla ett intresse för teknik.
 • Kunna ta dig an tekniska utmaningar
 • Kunna använda specifika begrepp inom tekniken.
 • Kunna lösa problem och uppfylla behov med hjälp av tekniken.
 • Utveckla förståelse för teknikens betydelse.
 • Utveckla förståelse för teknikens historiska utveckling.

Mål - Detta kommer vi att utveckla:

 • Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar, i detta fall programmering/kodning.
 • Förmågan att upptäcka problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik.
 • Förmågan att hitta lösningar till problem som uppstår.
 • Förmågan att använda begrepp och uttryck inom teknikområdet så som algoritm, sekvens, repetition, bugg.
 • Förmågan att analysera över teknikens förändring över tid.

Innehåll - Detta kommer vi att arbeta med för att nå målen:

 • Programmeringsprogrammet Scratch
 • Webbsidan code.org
 • Dash and dot
 • Sphero
 • Filmer
 • Arbetssätt som är till hjälp i teknik - dokumentation främst i text
 • Begrepp och uttryck

Arbetsformer - Såhär kommer vi att arbeta med innehållet:

 • Aktiviteter där vi programmerar i par eller enskilt 

Bedömning - Detta kommer vi tillsammans att kolla på:

Din förmåga att använda koder för att utveckla ett program eller en robot.

 • Identifiera och lösa problem som uppstått längs vägen.
 • Använda tekniska begrepp och uttryck.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Halmstad Teknik - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter