Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi - periodiska systemet och salter

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Kursen utgår ifrån det periodiska systemet, så att eleverna får en förståelse hur atomer binder till varandra i molekyler och jonföreningar. Kursen inriktar sig sedan på salter, dvs jonföreningar.

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att du som elev får kunskaper hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet, kan du förstå hur bindningar uppstår mellan atomer. Kemin blir mer begriplig, t ex varför ämnen reagerar med varandra och andra inte. Du får förklaringar till varför antalet elektroner hos en atom avgör vilka egenskaper ämnet får.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker löpande, i diskussioner på lektionerna, under laborationer, men också genom inlämningar, laborationsrapporter, formativa test, formativa provlaborationer.

 

Eftersom kunskapskraven är indelade i 3 nivåer: E, C och A, pratar vi ofta det då uppgifter besvaras och vad som överensstämmer med de olika nivåerna. Genom att läsa kunskapskraven nedan så kan du få en uppfattning om vad som skiljer nivåerna åt: värdeorden som är kursiverade.

 

Ett annat sätt att få en förståelse för hur de 3 betygsnivåerna skiljer sig åt är konkreta exempel:

 

Om du kan beskriva en förening, vilka ämnen som ingår och hur de sitter ihop och lite om varför de sitter ihop med bindningar, med viss säkerhet ange viken typ av bindning det är fråga om, och orsaker, samt ange något eller några begrepp som stöd i förklaringen, så kan det bedömas som en E-nivå.

 

Om du kan beskriva föreningen, vilka ämnen som ingår, men också ange vilken typ av bindning och hur den uppstår och varför med hjälp av kunskaper om några begrepp såsom valenselektroner, ädelgasstruktur mm, med säkerhet, då kan det bedömas som en C-nivå.

 

Om du kan förutsäga hur atomer skall reagera, binda till varandra, genom att ta hjälp av det periodiska systemet, och i detalj kunna ange bindningstyp och rita upp elektronskalen, förklara smidigt med begrepp såsom flera valenselektroner, ädelgasstruktur, energinivåer mm, med stor säkerhet.

Undervisning och arbetsformer

På tisdagar har vi laborationer. Du laborerar parvis, men vi resonerar efteråt och pratar igenom försöken.

Vid några tillfällen får ensam utföra laborationer och göra laborationsrapporter. Ofta utgår vi från laborationerna på helklasserna och diskuterar dem vidare. Vi tittar på filmer och läser i boken för att sedan göra uppgifter som bearbetar de nya kunskaperna. Uppgifterna löses i lärgrupperna, men du ansvarar för att anteckna och formulera dig med egna ord. Vi några tillfällen filmar du med en lärkompis ur din lärgrupp förklaringar, svar på de uppgifter som ingår för att förstå det periodiska systemet; varför bindningar uppstår mellan atomer, hur de uppstår, vilka typer av bindningar det finns, men också kunskaper om ämnens egenskaper och vad de används till. Här har du som elev tillfälle att själv också välja fördjupningar, t ex kopplingar till vardagen och miljön mm.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter