Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband åk 8

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Vi använder oss ofta av olika typer av samband i vår vardag, t.ex. i beräkning av pris när vi handlar äpplen eller lösgodis. När du väljer mobilabonnemang är det viktigt att du känner till hur man beräknar kostnad utifrån olika samband för att du ska välja det abonnemang som passar dig bäst. Det och mycket annat kommer du att få träna dig på i det här området.

1. Samband

I det här området arbetar vi med koordinatsystem. Du lär dig att rita koordinatsystem, samt ange punkter i det och tolka olika typer av linjära samband.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Följande centrala innehåll bearbetas i arbetsområdet:

4. Arbetssätt

Vårt arbete bygger på:

  • gemensamma genomgångar
  • enskilt arbete
  • arbete tillsammans med andra
  • muntliga och skriftliga redovisningar

5. Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

  • vid muntlig och skriftlig redovisning (både enskilt och i grupp)
  • i din förmåga att använda det matematiska språket (i tal och skrift)
  • på prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med

6. Kunskapskrav

När du har arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna:

  • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
  • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
  • beskriva och tolka olika typer av linjära samband

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Bedömning matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback