Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3 - 4

Läsmysteriet- Vi tränar läsförståelse

Alstad skola F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Vi tränar läsförståelse

Vad vi ska lära oss?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad (för oss) nya ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

 

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att utgå från serien Läsmysteriet där vi kommer träna oss på att använda de olika lässtrategierna.

Vi kommer att läsa texter högt i klassen, enskilt eller i små grupper. Vi kommer arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över texten. 

Vi kommer att använda oss av internet för att kunna slå upp ord i ordlista.

Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 

 

 

Vad kommer att bedömas?

Bedömning sker under arbetets gång.  I såväl diskussioner som i enskilda skrivuppgifter.

 

Hur kan du visa att du når kunskapskraven.

Genom att du kan läsa och förstå texter.

Genom att du kan förstå textens budskap.

Genom att du kan göra egna kopplingar till din egen erfarenhet.

Genom att du kan samtala om det som du läst.

Genom att du skapar en förståelse för ord och begrepp som är nya för dig.

 

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Lässtrategier - Läsfixarna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback